Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti
TEJKL, s.r.o.
so sídlom Thieleho 150, 517 43 Potštejn
identifikačné číslo: 27471896
zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C,
vložka 20962
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.chemiaprestavbu.sk

Adresa obchodu : Areál drogérie Kaška, Ekologická 275, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti
TEJKL, s.r.o., Thieleho čp. 150, 517 43 Potštejn, identifikačné
číslo: 27471896, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu
v Hradci Králové, oddiel C, vložka 20962 (ďalej len "predávajúci") upravujú
v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník
(Ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán
vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva")
uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci")
prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim
prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.-
chemiaprestavbu.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania
webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť
tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní
tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného
výkonu povolania.
1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve.
Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných
podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna
zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. kúpnu zmluvu
možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením
nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho
znenia obchodných podmienok.
2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať
do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže
kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že
to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie
tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať
správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci
pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim
v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované
za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci
je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu
do jeho užívateľského účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší
svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite,
a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia
predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia
tretích osôb.
3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho
charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto
tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare. Ceny tovaru sú uvedené
vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú
v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.
Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu
za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených
s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním
tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď
je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní
obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického
nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia
objednávaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako
"Objednávka").
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a
meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho
zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku
odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".
"Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne
po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom
účtu či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo
tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o
dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením písomnej
akceptácie objednávky kupujúcemu (poštou, faxom alebo elektronickou poštou).
Strany dohodujú, že akceptácie objednávky s dodatkom, ktorá podstatne nemení
podmienky objednávky, je prijatím objednávky, ak navrhovateľ bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 1 (jedného) pracovného dňa, takéto prijatie neodmietne.
Uzavretá kúpna zmluva strany zaväzuje. Možno ju zmeniť alebo zrušiť len so
súhlasom všetkých strán, alebo z iných zákonných dôvodov. Kupujúci berie na
vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu.
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní
kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov
na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie,
náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa
nelíši od základnej sadzby.
4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže
kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Areál Drogéria Kaška, ulice Ekologická, 516 01 Rychnov nad Kněžnou;
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho:

č.12501892317 / 2010

IBAN:CZ6820100000002501892317
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

 vedený v FIO banky (ďalej len "účet predávajúceho"); , Vedený u spoločnosti (ďalej len
"Účet predávajúceho");
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
bezhotovostne platobnou kartou;

prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.").

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady
spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne
inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. týmto nie je
dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť
kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná
pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7
dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru
spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby
je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej
čiastky na účet predávajúceho.
4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde
k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej
ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho
zákonníka sa nepoužije.
4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne
kombinovať.
4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe
kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane
z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po
uhradenia ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno
okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa
želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý
podlieha skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným
tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ
z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej
zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu,
ak porušil ich pôvodný obal.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej
zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho
zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od
prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov
tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky
tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v
lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať
okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty
predávajúceho obchod@tejkl.cz.
5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna
zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14)
dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej
zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj
v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou
cestou.
5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci
peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia
od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho
prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už
pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť
a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej
zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr,
než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať
proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej
zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu
bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi
predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu
od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto
darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý
darček.
6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobytnej požiadavky kupujúceho,
nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom
dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim
v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane
alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť
náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným
spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť
obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V
prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky
nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie
podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Obzvlášť predávajúci
zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také
vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s
ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému
sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohy,
ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného
za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie
tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.
7.4. Predávajúci u tovaru, ktorého je výrobcom, poskytuje záruku za akosť v tomto
zmysle, že tovar zachová svoje technické vlastnosti v súlade s technickými listami
až do vypršania času použiteľnosti.
7.5. Záruka za akosť tovaru je poskytovaná po dobu vyznačenej dĺžky použiteľnosti na
jeho obale. Predĺženie doby použiteľnosti, obzvlášť z hľadiska spôsobilosti
výrobku pre určité použitie, môže vykonať predávajúci na základe príslušných
overovacích skúšok, a to vždy iba písomne a pre každý jednotlivý prípad.
7.6. Vznik zodpovednosti za vady na strane predávajúceho je vylúčený, najmä pokiaľ
tovar nebol skladovaný v súlade s pokynmi v technických listoch tovaru, tovar
bol použitý po svojej záručnej dobe, nedostatky tovaru boli spôsobené vyššou mocou
alebo chybným konaním kupujúceho či tretej osoby.
7.7. Vznik zodpovednosti za vady na strane predávajúceho je vylúčený tiež, ak je do
tovaru primiešané riedidlo, tvrdidlo alebo iné komponenty, ktoré nie sú výslovne
uvedené v technických listoch tovaru, alebo ak sú do tovaru primiešané
komponenty tretích osôb (iných výrobcov).
7.8. Vznik zodpovednosti za vady na strane predávajúceho je vylúčený tiež, ak
kupujúci použije tovar iným spôsobom, na iný účel alebo za iných podmienok
než je uvedené v technickej dokumentácii výrobkov Sika. Vzhľadom na rozdielne
podmienky pri spracovaní a ďalším vonkajším vplyvom, k početnosti výrobkov, rôznemu
charakteru a úprave podkladov, nemusí byť postup na základe uvedených
informácií, ani iných písaných či ústnych odporúčaní vždy zárukou uspokojivého
pracovného výsledku. Všetky odporúčania firmy Sika CZ sú nezáväzné.
Ak má tovar vady, budú nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady uspokojené
ďalej uvedeným spôsobom, a to v nasledujúcom poradí: dodaním chýbajúceho tovaru,
odstránením ostatných vád tovaru, dodaním náhradného tovaru za tovar vadný,
primeranou zľavou z kúpnej ceny. Ak neoznámil  kupujúci vadu bez zbytočného 
odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, práva z
chybného plnenia mu zanikajú.
7.9. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho
prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného
tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie
sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady
môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
8. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v
zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
8.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom
elektronickej adresy obchod@tejkl.cz. Informáciu o vybavení sťažností kupujúceho zašle
predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský
úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu
osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu
okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
v znení neskorších predpisov.

"V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods.
2 Občianskeho zákonníka.
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom
č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a od 25. 05. 2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ("GDPR").
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko,
adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej
pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely
realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského
účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov 
predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je
podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom
užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať
správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho
o zmene vo svojich osobných údajoch.
9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako
spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim
bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané
v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej
podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o
tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5)
vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného
a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú
osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
9.8.1.požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
9.8.2.požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci
povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie
podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné
na poskytnutie informácie.
10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
10.1.Kupující súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo
podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním
obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
10.2.Kupující súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup
na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť,
bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci
súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
11. DORUČOVANIE
11.1.Kupujícemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA
12.1.Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok,
potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté
práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.2.Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa
takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel
sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou
jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
12.3.Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej
podobe a nie je prístupná.
12.4.Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie TEJKL s.r.o., Thieleho 150, 517 43 Potštejn, adresa elektronickej pošty obchod@tejkl.cz ,
telefón 774 202 895.

V Potštejně dňa1.1. 2020