Podmienky ochrany osobných údajov

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Ochrana údajov

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušenie smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Bezpečnosť

Prijímame technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili nami vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu alebo zásahu nepovolaných osôb.

Právo na informácie

Na požiadanie vám v lehote 14 dní oznámime, či a aké osobné údaje o vás aktuálne zaznamenávame (pozri Kódex ochrany údajov). Ak by sme zistili, že zaznamenávame nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na tejkl@tejkl.cz ,kam zasielajte aj podnety alebo sťažnosti.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,

plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Kódex ochrany údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenávame štandardným spôsobom tieto údaje:

  • IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb
  • webovú stránku, z ktorej nás navštívite
  • webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a dĺžku vašej návštevy

Vložením osobných údajov na niektorú z našich stránok vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií. Tieto osobné údaje využívame pre účely technickej správy stránok, adminisratívu, ankety a marketingové účely - a to len takým spôsobom, aký je na to potrebný.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame iba na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a pre marketingové účely.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Mimo tieto výnimočné situácie sme viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Vaše údaje používame výhradne k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Všetko je samozrejme dobrovoľné. Ak by ste s vedením údajov nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zmazať. V prípade odhlásenia pošlite prosím svoju požiadavku na e-mail: tejkl@tejkl.cz

Cookies

Používame tzv. Cookies na to, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a aby sme podľa toho mohli stránky optimalizovať. Cookies sú neškodné malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať napr. na zistenie, či ste už zo svojho počítača naše stránky navštívili. Pokiaľ je to vaše prianie, požívanie cookies si môžete sami deaktivovať v nastavení vášho internetového prehliadača.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, telefón, adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru, atď).

  • vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 

  • marketing

 
Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), GoPay, Facebook, Google, Webinar Jam. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: tejkl@tejkl.cz. Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránky so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo považujete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 7 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.