Obmedzenia pre používanie polyuretánových produktov podľa Nariadenia REACH

DÔLEŽITÁ SPRÁVA VÝROBCA SIKA

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

ako výrobcovia polyuretánových produktov máme povinnosť Vás informovať o novom nariadení REACH,  ktoré bude mať vplyv na aplikáciu a používanie niektorých produktov vo stavebníctvo.
V auguste 2020 schválila Európska únia nové Nariadenie REACH týkajúce sa používania produktov obsahujúcich viac ako 0,1% monomérnych diizokyanátov.
Tieto nové pravidlá sa vzťahujú na výrobky, ako sú napríklad polyuretánové lepidlá, tmely, nátery alebo nástreky, ktoré sa používajú pri priemyselnej výrobe astavebných prácach.
Ako vás toto Nariadenie ovplyvní?
Cieľom Nariadenia je obmedziť používanie výrobkov obsahujúcich diizokyanáty a zamerať sa na ochranu zdravia a znížiť zdravotné riziká pri aplikácii pre pracovníkovpoužívajúcich výrobky obsahujúce diizokyanáty. Nariadenie REACH platí bez ohľadu na používanú značku.
Od 24. augusta 2023 všetci profesionáli a priemyselní užívatelia musia pred použitím týchto produktov absolvovať školenia. Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci a pracovníci boli dostatočne preškolení.
Ak ste distribútorom, je nevyhnutné odovzdať informácie, ktoré spoločnosť Sika zdieľa, vašim zákazníkom.
Zamestnávatelia sú zodpovední za to, že zamestnanci budú vyškolení do 24. augusta 2023.

Upozorňujeme na to, že Nariadenie sa vzťahuje aj na niektoré polyuretánové produkty Sika, ako sú lepidlá a tmely Sikaflex, SikaTack, SikaBond, alebo nátery Sikafloor, Sikalastic.
Spoločnosť Sika CZ Vám ponúka možnosť, ako túto povinnosť splniť. Jednak poskytnutím informácií o novom Nariadení REACH, ďalej možnosťou alternatívnych polyuretánových výrobkov s obsahom nižším ako 0,1 % diizokyanátov a tiež možnosti prístupu zadarmo na školiacu platformu, kde môžete absolvovať školenia. 

Ako vám môže Sika pomôcť splniť nové predpisy?

MOŽNOSŤ 1: PREJSŤ NA ALTERNATÍVNE PRODUKTY
Spoločnosť Sika ponúka množstvo produktov, pri ktorých nie je povinné absolvovať bezpečnostné školenia. Produkty pod značkou Purform sú polyuretány s obsahom menej ako 0,1% voľného monomérneho diizokyanátu, preto nevyžadujú špecifické školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa nariadenie REACH.
Príkladom takého produktu je viacúčelové lepidlo a tmel Sikaflex-11 FC Purform a vysoko výkonný tmel pre stavebníctvoSikaflex PRO-3 Purform. Produkty na základe technológie Purform majú všetky výhody stavebných polyuretánov.

MOŽNOSŤ 2: POVINNÉ ŠKOLENIE APLIKÁTOROV, KTORÍ MANIPULUJÚ S DIISOKYANÁTMI
Do 24. augusta 2023 musia byť všetci aplikátori, ktorí pracujú s diizokyanáty a ich zmesami, vrátane ich vedúcich pracovníkov, preškolení pre bezpečné nakladanie s danými produktmi. Výhodou tohto variantu je, že umožňuje profesionálnym používateľom pokračovať v práci s existujúcimi produktmi bez nutnosťou zmien v technológii výroby alebo vo výrobnom procese.

Organizácia FEICA pripravila spoločne s priemyselnými združeniami výrobcov diizokyanátov ISOPA a ALIPA, v súlade s právnymi požiadavkami, školiace nástroje. Školenia budú postupne k dispozícii v online aj prezenčnej forme, vo všetkých jazykoch Európskej únie.
Na školiacu platformu PU sa dostanete prostredníctvom odkazu nižšie.
Školenia v slovenskom jazyku by mala byť  k dispozícii od mája 2023. Môžete tu absolvovať školenia pre bezpečné zaobchádzanie sdiisokyanáty vsuladu správnymi požiadavkami na školenie podľa nariadenia REACH a potom získať certifikát. Platnosť certifikátu o absolvovaní školenia je 5 rokov a potom ho bude potrebné obnoviť.

Aký typ školenia sa vzťahuje na jednotlivých užívateľov? 
Úroveň školenia sa líši v závislosti od rizika expozície, typu použitia produktov:Profesionálna aplikácia lepidiel a tesniacich hmôt / malá aplikácia pri okolitej teplote - kurz T-048
Profesionálne použitie / aplikácia podlahy a hydroizolácie - kurz T-049
Ak chcete využiť bezplatnú výučbu, prejdite na školiacu platformu a použite kód Sika: FEICA_21_C20

VSTUP NA ŠKOLÍCÍ PLATFORMU

V případě dotazů kontaktujte, prosím, našého manažera pro EHS:
​​​leischner.jaroslav@sk.sika.com

Váš tím Sika CZ